தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் பராமரிப்பு தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் பொதுவான தவறுகள்

2021-07-23

முக்கிய வெளிப்பாடுகள் கசிவு (பெரிய அளவு, தொடர்ச்சியான நீர் துளிகள்) மற்றும் கசிவு (சிறிய அளவு, இடைவிடாத நீர் துளிகள்). கசிவு ஏற்படும் முக்கிய இடங்கள் தட்டு மற்றும் தட்டுக்கு இடையில் உள்ள முத்திரை, தட்டின் இரண்டு சீல் கசிவு பள்ளங்கள் மற்றும் இறுதி தட்டு மற்றும் சுருக்க தட்டு ஆகியவற்றின் உள் பக்கமாகும்.

கணினியில் அசாதாரண அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை தோன்றும். முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், அதிக அழுத்தப் பக்கத்தில் உள்ள ஊடகம் குறைந்த அழுத்தப் பக்கத்தில் உள்ள ஊடகத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நடுத்தர அரிக்கும் தன்மை இருந்தால், அது தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் கேஸ்கெட்டின் அரிப்பை ஏற்படுத்தலாம். திரவ கசிவு பொதுவாக திசை திருப்பும் பகுதி அல்லது இரண்டாம் நிலை சீல் பகுதியில் ஏற்படுகிறது.

வடிவமைப்பு மதிப்பை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தாலும், நடுத்தர நுழைவாயில் மற்றும் வெளியேறும் அழுத்தம் வடிவமைப்பு தேவைகளை விட அதிகமாக உள்ளது, இது ஓட்டம் மற்றும் வெப்பநிலைக்கான அமைப்பின் தேவைகளை தீவிரமாக பாதிக்கிறது. சூடான பக்கத்தில் அழுத்தம் வீழ்ச்சி மிகவும் பெரியதாக இருந்தால், வெப்பமாக்கல் அமைப்பில், முதன்மை பக்க ஓட்டம் தீவிரமாக போதுமானதாக இருக்காது, இதன் விளைவாக தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத இரண்டாம் பக்க கடையின் வெப்பநிலை, அதாவது வெப்ப ஆதாரம் போதுமானதாக இல்லை.

முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், கடையின் வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளது, இது வடிவமைப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது.

  • QR